Sunday, August 28, 2011

=']

失望的顶端就是绝望.


我对你不再是失望,而是绝望了.


你应该为自己拍拍手吧? 

因为你成功的成为我,AMELIA TAN CHEE WEI历史上感到绝望的人. :')

你给的借口都是烂到不烂的.


我不会再对你有所期待了.


我就不相信他们会成为你一辈子的朋友. =')

                                           你不再需要我们了......是吗?:'(